Editorial Team

Jeevan Bahadur Thapa
Email: jivanbdrthapa@gmail.com

Bishnu Prasad Gyawali
Email: bpghasara@gmail.com

Puskar Acharya
Email: puskar.acharya01@gmail.com

Mina Dhakal
Email: minadhakaltmc@gmail.com