Editorial Team

Chief Editor
Prof. Shaligram Subedi, PhD
Head, Department of Vyakaran (Sanskrit Grammar),
Vinduwasini Sanskrit Vidyapeeth (Campus) Nepal Sanskrit University
Pokhara, Nepal
Email: salikram.subedi@nsu.edu.np

Executive Editor
Dr. Churamoni Kandel
Department of English
Vinduwasini Sanskrit Vidyapeeth (Campus) Nepal Sanskrit University
Pokhara, Nepal
Email: churamoni39@gmail.com

Editors
Prof. Dr. Madhav Bhattarai, PhD
Sahitya (Sanskrit Literature)
Nepal Sanskrit University
Pokhara, Nepal
Email: drmukulbhattarai@gmail.com

Prof. Yam Bahadur Kshetry, PhD
Department of English Education
Tribhuvan University
Nepal
Email: yambahadurkshetry@gmail.com

Prof. Laxman Prasad Gautam, PhD
Central Department of Nepali
Tribhuvan University
Kirtipur, Kathmandu, Nepal
Email: gautamlaxman2020@gmail.com

Advisors
Prof. Bhagwat Dhakal, PhD
Campus Chief, Balmeeki Vidyapeeth (Campus)
Nepal Sanskrit University
Kathmandu, Nepal

Prof. Jib Lal Sapkota, PhD
Head, Central Department of English
Tribhuvan University
Kirtipur, Kathmandu, Nepal

Prof. Nurapati Pokharel, PhD
Department of Sahitya (Sanskrit Literature)
Balmeeki Vidyapeeth (Campus)
Nepal Sanskrit University
Kathmandu, Nepal