Editorial Team

Sulochana Khanal
Lecturer, Tribhuvan University, Nepal
Email : skhanal679@gmail.com

Dr. Tikaram Acharya
Teacher, Sainikmaha Bidhyalaya, Nepal
Email : aruniacharya2014@gmail.com

Dr. Bhola Narayan Regmi
Lecturer, NS University, Nepal
Email : drbholanarayanregmi500@gmail.com

Madan Baral
Lecturer, Tribhuvan University, Nepal
Email : madanbaralrohit@gmail.com