Editorial Team

Editor-in-Chief
Dr. Ananta Man Singh Pradhan
Nepal Geological Society
Kathmandu Nepal
Website: https://ngs.org.np
Email: ananta.pradhan@nepal.gov.np

Managing Editor
Dr. Upendra Baral
Email:  editorial@ngs.org.np

Members
Dr. Gautam Prasad Khanal

Prof. Dr. Hyuch-Jin-Park

Dr. Ying-Hsin Wu

Dr. Netra Regmi

Dr. Ba-Phu Nguyen

Prof. Dr. Micheal Murphy

Dr. Bhupati Neupane

Dr. Ramita Bajracharya

Mr. Manoj Khanal

Dr. Govind Raj Adhikari

Mr. Basant Bhandari

Mr. Krishna Kumar Shrestha

Mr. Ajay Raj Adhikari