Editorial Team

Editors
Shiva Kant Dube

Department of Geography,
Tribhuvan University,
Thakur Ram Multiple Campus,
Birganj, Nepal
shivakant.dube@gmail.com

Umesh Prasad Shrivastava, Ph. D.
Department of Botany,
Tribhuvan University,
Thakur Ram Multiple Campus,
Birganj, Nepal
upshrivastava@gmail.com

Kedar Prasad Sah
Department of English Education,
Tribhuvan University, Thakur Ram Multiple Campus,
Birganj, Nepal
kedarpsah@gmail.com

Rajdeo Prasad Kushwaha, Ph. D.
Department of Mathematics,
Tribhuvan University,
Thakur Ram Multiple Campus,
Birganj, Nepal
rajdeokus@gmail.com

Subhash Prasad
Department of Health,
Tribhuvan University,
Thakur Ram Multiple Campus,
Birganj, Nepal
shubhashpd75@gmail.com

Farmud Miya
Department of English Education,
Tribhuvan University,
Thakur Ram Multiple Campus,
Birganj, Nepal
farmoodkhan012@gmail.com

Advisory Board

Patron
Pramod Kumar Kushwaha
Campus Chief

Advisors
Professor Md. Humaidur Rahman, Ph.D.
Abhinash Prasad Singh
Hari Bahadur Baidhya
Jai Prakash Singh
Kedar Prasad Sah
Indu Shekhar Mishra
Dipak Bahadur Shakya, Ph.D.
Keshav Kumar Yadav
Matrika Prasad Koirala
Lalan Deuwedi