Dhakal, Hemanta, Dharma Giri, Anisha Rana, Bipana Sadadev, Prasant Ghimire, Kritagya Gyanwali, Binita Karki, and Manshanta Ghimire. 2019. “Survey on the Avian Diversity Along the Annapurna Sanctuary Trekking Route in Western Nepal”. ZOO-Journal 5 (December), 85-96. https://doi.org/10.3126/zooj.v5i0.34934.