भण्डारी इन्द्रबहादुर. “भाषिक सिपको विकासमा उखान शिक्षण”. Voice: A Biannual & Bilingual Journal 15, no. 2 (December 31, 2023): 142–149. Accessed May 24, 2024. https://nepjol.info/index.php/voice/article/view/61459.