वाग्ले Wagle महेन्द्र Mahendra. “महानन्द ढकालको सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा सबाल्टर्न {The Subaltern in Mahananda Dhakal’s Simana Muktaka Collection}”. Voice: A Biannual & Bilingual Journal 15, no. 1 (August 31, 2023): 99–107. Accessed June 13, 2024. https://nepjol.info/index.php/voice/article/view/58074.