भण्डारी इ. “भाषिक सिपको विकासमा उखान शिक्षण”. Voice: A Biannual &Amp; Bilingual Journal, vol. 15, no. 2, Dec. 2023, pp. 142-9, doi:10.3126/voice.v15i2.61459.