वाग्ले Wagle म. M. “महानन्द ढकालको सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा सबाल्टर्न {The Subaltern in Mahananda Dhakal’s Simana Muktaka Collection}”. Voice: A Biannual &Amp; Bilingual Journal, vol. 15, no. 1, Aug. 2023, pp. 99-107, doi:10.3126/voice.v15i1.58074.