[1]
ज्ञवाली Gyawali प. P., “छिमेकी कथाको समाजशास्त्रीय अध्ययन {A Sociological Study of Chhimeki Narratives}”, Voice, vol. 15, no. 1, pp. 92–98, Aug. 2023.