भण्डारी इ. (2023) “भाषिक सिपको विकासमा उखान शिक्षण”, Voice: A Biannual & Bilingual Journal, 15(2), pp. 142–149. doi: 10.3126/voice.v15i2.61459.