भण्डारी इन्द्रबहादुर. 2023. “भाषिक सिपको विकासमा उखान शिक्षण”. Voice: A Biannual &Amp; Bilingual Journal 15 (2):142-49. https://doi.org/10.3126/voice.v15i2.61459.