(1)
भण्डारी इ. भाषिक सिपको विकासमा उखान शिक्षण. Voice 2023, 15, 142-149.