बज्राचार्य Bajracharya शान्तश्री रत्न Shantashree Ratna. “दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from Lower Realm}”. Voice of Culture 9, no. 1 (November 28, 2022): 107–117. Accessed May 23, 2024. https://nepjol.info/index.php/voc/article/view/49883.