बज्राचार्य Bajracharya श. र. S. R. “दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from Lower Realm}”. Voice of Culture, vol. 9, no. 1, Nov. 2022, pp. 107-1, doi:10.3126/voc.v9i1.49883.