बज्राचार्य Bajracharya श. र. S. R. (2022) “दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from lower realm}”, Voice of Culture, 9(1), pp. 107–117. doi: 10.3126/voc.v9i1.49883.