बज्राचार्य Bajracharya शान्तश्री रत्न Shantashree Ratna. 2022. “दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from Lower Realm}”. Voice of Culture 9 (1):107-17. https://doi.org/10.3126/voc.v9i1.49883.