बज्राचार्य Bajracharya श. र. S. R. (2022). दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from lower realm}. Voice of Culture, 9(1), 107–117. https://doi.org/10.3126/voc.v9i1.49883