भट्टराई Bhattarai भरतकुमार Bharatkumar. “सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}”. Vangmaya वाङ्मय 18, no. 1 (August 8, 2022): 61–71. Accessed July 14, 2024. https://nepjol.info/index.php/vangmaya/article/view/47087.