शर्मा Sharma स. S. “भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}”. Vangmaya वाङ्मय, vol. 18, no. 1, Aug. 2022, pp. 109-18, doi:10.3126/vangmaya.v18i1.47151.