भट्टराई Bhattarai भ. B. “सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}”. Vangmaya वाङ्मय, vol. 18, no. 1, Aug. 2022, pp. 61-71, doi:10.3126/vangmaya.v18i1.47087.