[1]
शर्मा Sharma स. S., “भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}”, Vangmaya, vol. 18, no. 1, pp. 109–118, Aug. 2022.