[1]
भट्टराई Bhattarai भ. B., “सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}”, Vangmaya, vol. 18, no. 1, pp. 61–71, Aug. 2022.