शर्मा Sharma स. S. (2022) “भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}”, Vangmaya वाङ्मय, 18(1), pp. 109–118. doi: 10.3126/vangmaya.v18i1.47151.