भट्टराई Bhattarai भ. B. (2022) “सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}”, Vangmaya वाङ्मय, 18(1), pp. 61–71. doi: 10.3126/vangmaya.v18i1.47087.