शर्मा Sharma सुकुम Sukum. 2022. “भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}”. Vangmaya वाङ्मय 18 (1):109-18. https://doi.org/10.3126/vangmaya.v18i1.47151.