भट्टराई Bhattarai भरतकुमार Bharatkumar. 2022. “सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}”. Vangmaya वाङ्मय 18 (1):61-71. https://doi.org/10.3126/vangmaya.v18i1.47087.