शर्मा Sharma स. S. (2022). भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}. Vangmaya वाङ्मय, 18(1), 109–118. https://doi.org/10.3126/vangmaya.v18i1.47151