भट्टराई Bhattarai भ. B. (2022). सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}. Vangmaya वाङ्मय, 18(1), 61–71. https://doi.org/10.3126/vangmaya.v18i1.47087