(1)
शर्मा Sharma स. S. भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}. Vangmaya 2022, 18, 109-118.