(1)
भट्टराई Bhattarai भ. B. सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}. Vangmaya 2022, 18, 61-71.