(1)
घर्ती Gharti . द. D. लोकवार्ताको अध्ययनक्षेत्र {The Area of Folklore Studies}. Vangmaya 2022, 18, 31-40.