[1]
भट्टराई Bhattarai भ.B. 2022. सङ्कथन विश्लेषणमा डेल हाइम्सको सिद्धान्त {Dell Hymes’s Theory in Discourse Analysis}. Vangmaya वाङ्मय. 18, 1 (Aug. 2022), 61–71. DOI:https://doi.org/10.3126/vangmaya.v18i1.47087.