अधिकारी Adhikari पशुपति Pasupati. “प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s Contribution to Nature Conservation}”. Unity Journal 4, no. 01 (February 15, 2023): 372–384. Accessed March 3, 2024. https://nepjol.info/index.php/unityj/article/view/52262.