अधिकारी Adhikari प. P. “प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s Contribution to Nature Conservation}”. Unity Journal, vol. 4, no. 01, Feb. 2023, pp. 372-84, doi:10.3126/unityj.v4i01.52262.