[1]
अधिकारी Adhikari प. P., “प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s contribution to nature conservation}”, Unity Jnl, vol. 4, no. 01, pp. 372–384, Feb. 2023.