[1]
ओझा Ojha य. Y., “सैनिक पत्रकारिता र नेपाली सेना {Military Journalism and Nepali Army}”, Unity Jnl, vol. 4, no. 01, pp. 355–371, Feb. 2023.