अधिकारी Adhikari प. P. (2023) “प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s contribution to nature conservation}”, Unity Journal, 4(01), pp. 372–384. doi: 10.3126/unityj.v4i01.52262.