ओझा Ojha यतिष Yatish. 2023. “सैनिक पत्रकारिता र नेपाली सेना {Military Journalism and Nepali Army}”. Unity Journal 4 (01):355-71. https://doi.org/10.3126/unityj.v4i01.52261.