अधिकारी Adhikari प. P. (2023). प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s contribution to nature conservation}. Unity Journal, 4(01), 372–384. https://doi.org/10.3126/unityj.v4i01.52262