ओझा Ojha य. Y. (2023). सैनिक पत्रकारिता र नेपाली सेना {Military Journalism and Nepali Army}. Unity Journal, 4(01), 355–371. https://doi.org/10.3126/unityj.v4i01.52261