[1]
अधिकारी Adhikari प.P. 2023. प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s contribution to nature conservation}. Unity Journal. 4, 01 (Feb. 2023), 372–384. DOI:https://doi.org/10.3126/unityj.v4i01.52262.