[1]
गैरे Gaire श. S. P. ., “जरत्कारु उपन्यासमा नारीवाद { Feminism in Jaratkaru Novel }”, Tribhuvan J., vol. 2, no. 1, pp. 125–134, Nov. 2023.