(1)
गैरे Gaire श. S. P. . जरत्कारु उपन्यासमा नारीवाद { Feminism in Jaratkaru Novel }. Tribhuvan J. 2023, 2, 125-134.