जि.सी. G.C. कृष्ण बहादुर Krishna Bahadur. “बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ र यसको सान्दर्भिकता {Multi Class Multilevel Teaching Learning and Its Relevance}”. The Educator Journal 10, no. 1 (July 27, 2022): 17–29. Accessed February 25, 2024. https://nepjol.info/index.php/tej/article/view/46873.