जि.सी. G.C. क. ब. K. B. “बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ र यसको सान्दर्भिकता {Multi Class Multilevel Teaching Learning and Its Relevance}”. The Educator Journal, vol. 10, no. 1, July 2022, pp. 17-29, doi:10.3126/tej.v10i1.46873.