[1]
जि.सी. G.C. क. ब. K. B., “बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ र यसको सान्दर्भिकता {Multi class multilevel teaching learning and its relevance}”, Educator J., vol. 10, no. 1, pp. 17–29, Jul. 2022.