जि.सी. G.C. क. ब. K. B. (2022) “बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ र यसको सान्दर्भिकता {Multi class multilevel teaching learning and its relevance}”, The Educator Journal, 10(1), pp. 17–29. doi: 10.3126/tej.v10i1.46873.