जि.सी. G.C. क. ब. K. B. (2022). बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ र यसको सान्दर्भिकता {Multi class multilevel teaching learning and its relevance}. The Educator Journal, 10(1), 17–29. https://doi.org/10.3126/tej.v10i1.46873